HÜKÜM VE ŞARTLAR

AMPCO METAL Satış Hüküm ve Şartları

Uluslararası Metin

1. Bundan sonra “AMPCO” olarak anılan AMPCO METAL SA, sadece aşağıda verilen Hüküm ve Şartlar çerçevesinde iş yapmaktadır; söz konusu hüküm ve şartlar, tutarsız her tür hüküm hariç tutularak alınan ya da kabul edilen herhangi bir siparişte belirtilmektedir. Verilen tüm Fiyatlar ve Keşif Bedelleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve tüm siparişler AMPCO tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

2. Savaş, grev, kaza ya da Mücbir Sebep ya da AMPCO’nun kontrolü dışında olan herhangi bir nedenin ’nun yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen önlemesi, engellemesi ya da kısıtlaması halinde, AMPCO, o tarihte henüz yerine getirilmemiş olan herhangi bir taahhüdünü askıya alma ya da iptal etme hakkına sahip olacaktır.

3. Ödemeler, kesinlikle AMPCO teklifinde öngörülmüş olan hükümlere uygun olarak vadelerinde yapılmalıdır. Vadesi geçen ödemelere kesinlikle yıllık baz faiz orana ilaveten % 2 faiz uygulanır. Alıcı ödemesinin vadesinin geçmesi halinde, AMPCO, bu satıcıya olan taahhütlerini yerine getirmeyi askıya alma hakkını saklı tutar.

4. Tüm tekliflerin sunulması ile mal ve malzeme satışı şu şarta bağlıdır: Mal ya da malzeme ya da bunlara ait parçaların AMPCO tesislerinden sevk edilmesinden sonra kusurlu olduklarının kanıtlanması halinde, AMPCO’un bu kusurlu mal ya da malzeme ya da bunların parçalarına ilişkin sorumluluğu, ilgili kusurlu mal ya da malzemelerin ya da bunların parçalarının değiştirilmesi ya da tamiri ya da bunların bedelinin alıcı lehine alacak kaydedilmesiyle sınırlı olacaktır; ancak,

a) Tasarımının kusurlu olduğu kanıtlanan mallar için sorumluluk kabul edilmez.

b) AMPCO tarafından temin edilip de sevkten sonra herhangi bir işleme tutulan mallardaki arızalar için sorumluluk kabul edilmez.

c) Alıcının teslimattan sonra 30 gün içinde temin edilen mal ya da malzemeleri inceleyeceği ya da kullanacağı varsayılmaktadır ve bu nedenle de, teslimattan sonra 30 gün içinde alıcının bu hususta bilgi vermemesi halinde, temin edilen mal ya da malzemelerdeki kusurlar için AMPCO tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

d) AMPCO, ileri sürülen herhangi bir kusur için Ampco’un önceden yazılı izni olmadan alıcının yaptığı her tür masraf ya da giderden sorumlu olmayacaktır. AMPCO, AMPCO tarafından temin edilen kusurlu malzemenin kullanılması ya da işlenmesi nedeniyle meydana gelen her tür işleme çalışması, işçilik ücretleri ya da her tür zarar ya da hasardan sorumlu değildir.
e) AMPCO tarafından temin edilen kusurlu ya da tatmin edici olmayan her tür malzemenin alıcı tarafından kullanılması ya da kullanılamaması ya da satılması nedeniyle ya da AMPCO tarafından temin edilen kusurlu ya da tatmin edici olmayan malzeme kullanılarak imal edilen ürünlerin alıcı tarafından kullanılması ya da kullanılamaması ya da satılması nedeniyle alıcının uğradığı fiile dayalı hasar, zarar ziyan, tazminat ya da masraf hususunda AMPCO sorumluluk kabul etmez ve bu husustan sorumlu olmayacaktır.

5. Yukarıdaki husus çerçevesinde, AMPCO, temin ettiği ve arızalanan ya da hatalı ya da kusurlu olduğu kanıtlanan malı ücretsiz olarak değiştirecektir; ancak, AMPCO’ya söz konusu mallar için inceleme yapma ve sorumluluğunu kabul etme imkanı tanınacaktır; bunun dışında, AMPCO’ nun AMPCO tarafından temin ya da imal edilen her tür maldaki arıza ya da kusur hususunda başka herhangi bir ek yükümlülüğü ya da sorumluluğu olmayacaktır.

6. Tüm kargo, AMPCO’ nun kendi araçlarıyla ya da özel kargo ile gönderilecektir. Malın alıcı tarafından AMPCO deposundan alınması ya da malın alıcının yerel deposuna teslim edilmesi durumunda taşıma için indirim yapılmaz. Hasar, hırsızlık ya da kargo ücreti peşin ödenen ve gerçekleşmeyen teslimatlara ilişkin kargo şirketine yönelik talepler, mal alımından sonra iki gün içinde AMPCO’ ya bildirilmelidir.

7. Malın alıcının kendi özel tasarım ya da şartnamesine göre imal edilmesi halinde, herhangi bir patent ihlalinden dolayı sorumluluk alınamaz ve alıcı, alıcının siparişinin yerine getirilmesinden kaynaklanan her tür yasal işlem ya da diğer tedbirler hususundaki her tür zarar ziyana karşı AMPCO’ yu tazmin etmeyi kabul eder.

8. Katalog ve broşürlerimizdeki tüm teknik bilgiler sadece bilgi amaçlıdır. Bunlarda herhangi bir mal ya da malzemenin özellikleri ya da kullanım amaçları ya da herhangi bir amaca uygunluk hususunda verilen güvenceler, AMPCO’ nun yazılı olarak alıcıya bu özellikleri ya da kullanım amaçlarını ya da amaca uygunluğu teyit ettiği durumlar haricinde esas alınmamalıdır. Ayrıca, katalog ve broşürlerimizdeki tüm bilgiler iyice kontrol edilmiş olmakla birlikte, baskı ya da tercüme hatalarından sorumlu değiliz.Benzer şekilde, özellikler, kullanım amaçları ya da belli amaca uygunluk konusundaki bu beyanlar, AMPCO tarafından alıcıya yazılı olarak sunulmadıkça,herhangi bir AMPCO temsilcisinin mal ya da malzeme özellikleri ya da kullanım amaçları ya da belli bir amaca uygunluğuna ilişkin yaptığı beyanlar esas alınmamalıdır.

9. AMPCO’ nun alıcıya vermeyi kabul ettiği tüm mal ve malzemeler için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır. AMPCO’ nun alıcının bu hükümlere tamamen uymasını takibe almaması, bu hükümlerden feragati anlamına gelmeyeceği gibi AMPCO ve alıcı arasındaki anlaşmanın feshi de, AMPCO’nun bu bent kapsamındaki haklarına halel getirmeyecek, bu hakları sınırlandırmayacak ya da ortadan kaldırmayacaktır:

a) Mal ya da malzemelerin teslimi üzerine, Alıcı, bunun alım fiyatını AMPCO’ ya tamamen ödeyene kadar Alıcı, Mal ya da malzemeleri AMPCO yediemini sıfatıyla zilyetliğinde tutacak ve mallar AMPCO’ nun malı olarak kalacaktır. Bu tarihe kadar, Alıcı, AMPCO tarafından talep edilmesi halinde, mal ve malzemeleri AMPCO’ nun malı olmayan Mal ya da malzemelerden ayrı olarak ve AMPCO tarafından kolayca tespit edilebilecek şekilde depolayacaktır; AMPCO’ nun, makul bildirimin ardından mal ve malzemeleri inceleme ve Mal ya da malzemelerin kendisine teslim edilmesini talep etme ve bunları geri alma hakkı olacaktır ve bu hakları kullanma amacıyla, AMPCO, çalışanları ve vekilleri uygun nakliye araçlarıyla Alıcı binalarına ve Mal ya da malzemelerin bulunduğu diğer yerlere girebilir.

b) AMPCO, Alıcıya mal ve malzemeleri diğer ürünlerin bünyesine dahil etme lisansı vermektedir; ancak, AMPCO’nın talep etmesi halinde, Mal ya da malzemeleri ya da bunların herhangi birini içeren bu tür tüm ürünler, söz konusu Mal ya da malzemeler ile imal edilmiş olarak tespitlerine imkan verecek şekilde ayrı depolanacak ve işaretlenecektir.

c) Alıcıya mal ve malzemeleri ve bunları içeren her tür ürünü satma lisansı verilmektedir fakat Alıcı, tüm satış hasılasını AMPCO yediemini ve vekili sıfatıyla elinde tutacak ve satış hasılasını kendi parasına ya da diğer paraların da bulunduğu banka hesabına dahil etmeyecektir ve tüm bu satış hasılasının ayırt edilebilecek şekilde ayrı tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Alıcı, Mal ya da malzemelerin alım fiyatını halihazırda ödenen miktarı düştükten sonra eksiksiz olarak satış hasılatı tahsilatından sonra derhal AMPCO’ya gönderecektir.

d) Alıcının ilgili bir satışın hasılasını vadesinde tahsil edememesi halinde, yedi gün içinde AMPCO’ ya bildirimde bulunacak ve talep edilmesi halinde, Mal ya da malzemeleri temin ettiği kişi ya da kişiler nezdindeki her tür mahiyetteki alacağını AMPCO’ ya temlik edecektir.

e) Alıcı, buna ilişkin riskin kendisine geçtiği tarih ya da tarihlerden itibaren Mal ya da malzemelere yönelik uygun tüm sigortayı yaptırıp sürdürecektir. Mal ya da malzemeler AMPCO’ nun malı olarak kaldığı süre içinde herhangi bir zarar, ziyan ya da hasar söz konusu olduğunda, Alıcı, bu hususta alınan tüm sigorta paralarını AMPCO yediemini sıfatıyla diğer tüm paralardan ayrı ve ayırt edilebilir şekilde elinde tutacak ve halihazırda ödenen miktar düşüldükten sonra Mal ya da malzemelerin bedelini eksiksiz olarak derhal AMPCO’ya gönderecektir.