Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Witamy na naszej stronie. Jeśli chcesz nadal przeglądać tę stronę i z niej korzystać, zobowiązujesz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które w połączeniu z naszą polityką prywatności regulują Twoje relacje ze spółką AMPCO METAL w odniesieniu do tej strony.

Określenie „AMPCO METAL”, „nas” lub „my” dotyczy właściciela tej strony, którego siedziba znajduje się pod adresem Route de Chésalles 48, PO Box 45, 1723 Marly, Szwajcaria. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę. Korzystanie z niniejszej strony podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Treści zawarte na tej stronie mają ogólny charakter informacyjny. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
  • Ani my, ani osoby trzecie nie udzielają gwarancji ani rękojmi dotyczącej rzetelności, punktualności, rezultatów, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Przyjmujesz do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu takich nieścisłości lub błędów w najpełniejszym dopuszczonym prawem zakresie.
  • Z informacji lub materiałów zamieszczonych na tej stronie korzystasz wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy jakiekolwiek produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony spełniają Twoje wymogi.
  • Materiały na tej stronie stanowią naszą własność lub są objęte uzyskaną przez nas licencją. Materiały takie obejmują w szczególności projekt, układ, wygląd i grafikę zamieszczoną na stronie, a także wszelkie zawarte tu informacje o produktach. Zabrania się powielania strony bez opatrzenia takiej kopii informacją o prawach autorskich, wchodzących w skład niniejszych warunków.
  • Na stronie wskazano wszelkie znaki towarowe nie będące własnością operatora lub przedmiotem uzyskanej przez niego licencji.
  • Nieuprawnione korzystanie z niniejszej strony może prowadzić do wniesienia roszczeń odszkodowawczych i/lub może być uznane za wykroczenie.
  • Strona może zawierać łącza do innych stron. Łącza te mają na celu ułatwić Ci dostęp do dalszych informacji. Nie oznaczają, że popieramy taką stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach.
  • Bez uzyskania zgody spółki AMPCO METAL nie wolno tworzyć łącza do tej strony z innej strony lub dokumentu.

Korzystanie z tej strony oraz wszelkie spory z niego wynikające podlegają przepisom prawa szwajcarskiego.