WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży spółki AMPCO METAL

Wersja obowiązująca na całym świecie

1. Spółka Ampco Metal SA, dalej zwana „Ampco” realizuje zamówienia w oparciu o poniższe warunki, które wykluczają obowiązywanie wszelkich sprzecznych warunków, zawartych w złożonym lub przyjętym zamówieniu. Wszelkie drukowane oferty cenowe lub kosztorysy podlegają zmianom bez konieczności powiadomienia, a wszelkie zamówienia wymagają akceptacji spółki Ampco.

2. Jeśli spółka Ampco nie może realizować swych zobowiązań w wyniku wojny, strajków, wypadków lub działania siły wyższej, lub z innych przyczyn od niej niezależnych, może zawiesić realizację takiego niezrealizowanego wówczas zobowiązania lub z niej zrezygnować.

3. Wszelkie należności należy regulować przed upływem terminu płatności, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie cenowej spółki Ampco. Wszelkie zaległości mają charakter netto i będą podstawą naliczenia odsetek w wysokości bazowej + 2% rocznie. Jeśli Nabywca zalega z płatnością, spółka Ampco zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji swych zobowiązań wobec takiego nabywcy.

4. Wszelkie oferty cenowe są składane, zaś towary i materiały sprzedawane zgodnie z warunkami, na mocy których w razie udowodnienia, że jakiekolwiek towary, materiały lub części miały wady w chwili opuszczenia zakładu Ampco, odpowiedzialność Ampco w odniesieniu do takich wadliwych towarów, materiałów lub ich części ograniczać się będzie do wymiany lub naprawy takich wadliwych towarów, materiałów lub ich części, bądź też udzielenia kredytu w wysokości ich kosztu, przy czym:

a) Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu wad konstrukcyjnych towarów;

b) Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu awarii towarów dostarczonych przez Ampco, które zostały poddane modyfikacjom po opuszczeniu zakładu produkcyjnego;

c) Zakłada się, że kupujący sprawdzi lub wykorzysta dostarczone towary lub materiały w ciągu 30 dni od terminu dostawy i dlatego też Ampco nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonych towarów lub materiałów, o których nie powiadomiono jej szczegółowo w ciągu 30 dni od terminu dostawy;

d) Spółka Ampco nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wydatków lub kosztów poniesionych przez nabywcę w związku z jakimikolwiek zgłoszonymi wadami bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody spółki Ampco; Spółka Ampco nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztu obróbki, robocizny ani strat bądź szkód poniesionego w wyniku wykorzystania lub obróbki wadliwego materiału dostarczonego przez spółkę Ampco.

e) Spółka Ampco nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia postanowień gwarancji lub zaniedbania w związku ze szkodami wynikowymi, ani za jakiekolwiek inne koszty poniesione przez nabywcę w wyniku wykorzystania, niemożności wykorzystania lub sprzedaży wadliwego lub niezadowalającego materiału dostarczonego przez spółkę Ampco, lub w wyniku wykorzystania, niemożności wykorzystania lub sprzedaży przez nabywcę produktów, które wytworzono z użyciem wadliwego lub niezadowalającego materiału dostarczonego przez Ampco.

5. Zgodnie z powyższym spółka Ampco bezpłatnie wymieni dostarczone przez siebie towary, które uległy awarii lub które są wadliwe, pod warunkiem, że będzie mogła dokonać inspekcji takich towarów i przyjąć za nie odpowiedzialność, i nie poniesie dalszej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z jakąkolwiek awarią lub wadą jakichkolwiek towarów dostarczonych lub wyprodukowanych przez siebie.

6. Wszelkie dostawy realizowane będą własnymi pojazdami spółki Ampco lub za pośrednictwem powszechnie dostępnych przewoźników. Nie udzielamy rabatu z tytułu odbioru towarów przez nabywców z magazynów Ampco ani w przypadku dostawy towarów do lokalnego biura nabywców. Roszczenia przeciw przewoźnikom z tytułu uszkodzeń, rabunku lub braku dostawy z opłaconym kosztem transportu należy zgłosić spółce Ampco w ciągu dwóch dni od odbioru.

7. Jeśli towary produkowane są zgodnie z wzorem lub specyfikacją nabywcy, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw patentowych. Nabywcy zobowiązują się zabezpieczyć spółkę Ampco z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z postępowań lub realizacji zleceń nabywców.

8. Wszelkie informacje techniczne podane w naszych katalogach/broszurach mają charakter poglądowy. Nie należy polegać na podanych tam właściwościach lub zastosowaniach towarów lub materiałów, bądź ich przydatności do określonego celu, z wyjątkiem przypadków, w których spółka Ampco potwierdziła na piśmie takie właściwości lub zastosowania. Nie ponosimy także odpowiedzialności z tytułu błędów drukarskich lub wynikających z tłumaczenia naszych katalogów/broszur, choć dokładnie sprawdziliśmy ich treść. Nie należy także polegać na oświadczeniu odnośnie do właściwości jakichkolwiek towarów lub materiałów, ich zastosowań ani przydatności do jakiegokolwiek celu złożonych przez przedstawicieli spółki Ampco, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących właściwości, zastosowań lub przydatności przekazanych nabywcy przez spółkę Ampco na piśmie.

9. Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich towarów i materiałów, do których dostarczenia nabywcy zobowiąże się spółka Ampco. Brak wyegzekwowania przez Ampco pełnego przestrzegania takich postanowień ze strony nabywcy nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień, zaś brak wypowiedzenia umowy pomiędzy Ampco a nabywcą nie stanowi uszczerbku dla praw Ampco na mocy niniejszego paragrafu, nie ogranicza ich i nie wyłącza:

a) nabywca będzie jedynie depozytariuszem dostarczonych towarów lub materiałów w imieniu Ampco, i pozostaną one własnością Ampco do chwili, gdy nabywca zapłaci spółce Ampco ich pełną cenę. Do tego czasu nabywca, na żądanie spółki Ampco, będzie składował towary i materiały oddzielnie od towarów i materiałów nienależących do Ampco, tak, by przedstawiciele Ampco mogli je bez trudu zidentyfikować. Ampco ma prawo skontrolować towary i materiały, informując o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, żądać dostarczenia towarów i materiałów do swojej siedziby oraz je odebrać, a w celu wykonywania takich praw spółka Ampco, jej pracownicy i agenci, oraz odpowiednie środki transportu, mogą wejść na teren obiektu nabywcy i innej lokalizacji, gdzie znajdują się towary i materiały.

b) Nabywca niniejszym otrzymuje od spółki Ampco licencję na włączenie towarów i materiałów w skład innych produktów, pod wyraźnym warunkiem, wedle uznania Ampco, że wszelkie takie produkty zawierające towary lub materiały będą przechowywane oddzielnie i oznaczone tak, by umożliwić identyfikację takich produktów jako wykonanych z użyciem owych towarów lub materiałów.

c) Nabywca niniejszym otrzymuje od spółki Ampco licencję na sprzedaż towarów i materiałów, oraz wszelkich produktów je zawierających, ale całość sprzedaży prowadzić będzie w charakterze depozytariusza i agenta spółki Ampco, i nie będzie łączyć zysków z takich transakcji z własnymi środkami, ani kont bankowych ze środkami pochodzącymi z innych źródeł, ale zapewni, by takie przychody ze sprzedaży trzymane były oddzielnie i by można je zidentyfikować. Co więcej, nabywca po otrzymaniu przychodów ze sprzedaży bezzwłocznie przekaże spółce Ampco pełną cenę sprzedaży towarów lub materiałów minus tę ich część, którą już zapłacono.

d) jeśli nabywca nie otrzyma należności z tytułu takiej sprzedaży w wymaganym terminie, w ciągu siedmiu dni powiadomi o tym fakcie spółkę Ampco, a na jej wniosek dokona na jej rzecz cesji roszczeń wobec osoby lub osób, na których rzecz dostarczył towary lub materiały.

e) nabywca zapewni wszelkie stosowne ubezpieczenia towarów i materiałów od dnia lub dni, w którym przechodzi na niego ryzyko z nimi związane, w przypadku straty lub szkody w okresie, kiedy towary lub materiały pozostają własnością Ampco, nabywca zachowa wszelkie kwoty ubezpieczeń z tego tytułu w charakterze depozytariusza spółki Ampco, oddzielnie od innych kwot, zapewniając możliwość ich identyfikacji, i bezzwłocznie przekaże spółce Ampco pełną cenę sprzedaży towarów lub materiałów minus tę ich część, którą już zapłacono.