PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

AMPCO METAL Prodejní a dodací podmínky

Celosvětová verze

1. Společnost AMPCO METAL SA, dále označovaná jako “AMPCO”, podniká pouze v souladu s prodejními a dodacími podmínkami níže uvedenými, které se budou automaticky vztahovat na veškeré obdržené či přijaté objednávky a budou automaticky měnit jim neodpovídající podmínky dané objednávky. U všech tištěných cenových nabídek a odhadů si AMPCO vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění a všechny objednávky podléhají schválení ze strany AMPCO.

2. Pokud je plnění jakýchkoli smluvních podmínek ze strany AMPCO znemožněno, bržděno nebo ztěžováno válečným konfliktem, stávkami, nehodami či vyšší mocí či z jakéhokoli jiného důvodu ležícího mimo dosah působnosti AMPCO, má společnost právo pozdržet nebo zrušit jakoukoli do té doby nesplněnou povinnost.

3. Platby musejí být uhrazeny do data splatnosti v souladu s platebními podmínkami uvedenými v cenové nabídce. Při zpoždění platby je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši + 2% p. a. Pokud je některá z plateb kupujícího po splatnosti, vyhrazuje si AMPCO právo pozastavit plnění svých závazků vůči tomuto kupujícímu.

4. Všechny cenové nabídky jsou udávány a zboží a materiály prodávány v souladu s takovými podmínkami, aby v případě prokázání, že zboží, materiál nebo jeho součásti byly vadné před opuštěním provozu AMPCO, měla společnost AMPCO povinnost toto zboží nebo materiál nebo jeho součásti vyměnit nebo opravit, případně uhradit náklady na nápravu s výjimkou následujících případů :

a) Společnost nepřejímá zodpovědnost za zboží, u kterého se prokázala závada vzniklá při projektování.

b) Společnost nepřejímá zodpovědnost za selhání zboží dodaného AMPCO, které bylo vystaveno jakýmkoli procesům po opuštění jeho provozu.

c) Předpokládá se, že kupující zkontroluje nebo použije dodané zboží nebo materiál do 30 dnů od dodání, a proto AMPCO nepřebírá žádnou zodpovědnost za defekty zboží nebo materiálu nahlášené odběratelem společnosti AMPCO po této lhůtě.

d) AMPCO nezodpovídá za žádné další náklady vzniklé na straně kupujícího v souvislosti s jakýmikoli defekty reklamovanými bez předchozího písemného souhlasu ze strany AMPCO. AMPCO nenese zodpovědnost za náklady na strojírenské práce, pracovní síly nebo jakékoli ztráty a škody vzniklé používáním nebo obráběním defektního materiálu dodaného AMPCO.

e) AMPCO nepřebírá ručení a nebude zodpovídat za následné škody nebo vzniklé náklady vzniklé na straně kupujícího při používání, kvůli nemožnosti použít či prodávat jakýkoli defektní nebo neuspokojivý materiál dodávaný AMPCO nebo kvůli nemožnosti použít či prodávávat jakékoli defektní nebo neuspokojivé produkty vyrobené z materiálu dodaného AMPCO, pokud dojde k jakémukoli porušení nebo zanedbání záručních podmínek.

5. Na základě předchozího bodu AMPCO zdarma vymění jakékoli dodané zboží, které se prokáže jako vadné nebo defektní, za podmínky, že společnost AMPCO bude mít příležitost provést inspeckci a potvrdit zodpovědnost za toto zboží a že neponese žádnou další zodpovědnost za jakékoli poruchy nebo defekty u zboží jakkoli dodaného nebo vyrobeného AMPCO.

6. Všechny zásilky budou dopraveny buď vlastními vozy AMPCO nebo veřejným přepravcem. Při převzetí zboží kupujícím přímo ze skladu AMPCO nebo při dopravě do místního skladu kupujícího nebudou účtovány žádné poplatky. Reklamace vůči přepravcům související s poškozením, rozkrádáním nebo nedodáním by měly být nahlášeny AMPCO do dvou dnů od přijetí dodávky.

7. Pokud je zboží vyrobené podle vzorů nebo specifikací kupujícího, není AMPCO zodpovědné za případné porušení jakýchkoli patentů a kupující souhlasí s tím, že AMPCO odškodní za jakékoli ztráty kvůli postupům nebo jinak plynoucí z plnění objednávky kupujícího.

8. Všechny technické informace v našich katalozích/brožurách jsou čistě popisné. Záruky poskytované na základě vlastností nebo použití jakéhokoli zboží nebo materiálu nebo vhodnost k jakémukoli účelu mohu být ze strany AMPCO dány pouze písemnou formou přímo kupujícímu. Kromě toho, přestože jsou informacev našich katalozích/brožurách důkladně prověřované, neneseme zodpovědnost za případné tiskové chyby nebo chyby v překladu. Stejně tak informace při zastupování jakýmkoli zástupcem AMPCO ohledně vlastností, použití nebo vhodnosti daného materiálu pro určitý účel, mají jen informativní charakter a všechny vlastnosti, použití nebo vhodnost pro určitý účel AMPCO potvrdí kupujícímu písemně.

9. Následující ujednání se vztahují na všechna zboží a materiály, na jejichž dodávce se AMPCO dohodne s kupujícím. Žádné opomenutí ze strany AMPCO vynucovat přísné dodržování ujednání ze strany kupujícího neznamená zřeknutí se těchto práv a ani ukončení smlouvy mezi AMPCO a kupujícím nijak neovlivní, neomezí ani neukončí práva Amco daná v následujícím odstavci :

a) Po dodání zboží nebo materiálu ho kupující uloží do depozitáře a tam setrvá až do doby, kdy kupující uhradí AMPCO plnou kupní cenu. Do té doby také kupující, pokud je o to požádán, bude skladovat zboží odděleně od zboží nebo materiálu, které není majetkem AMPCO a takovým způsobem, aby bylo snadno rozpoznatelné pro případnou kontrolu, ke které má po předchozím upozornění AMPCO nárok, stejně jako AMPCO a jeho pověření zaměstnanci s vhodným dopravním prostředkem mají nárok na vstup do areálu kupujícího, kde je zboží umístěno, a na manipulaci s ním tak, aby uplatnily toto právo AMPCO.

b) Kupujícímu je tímto společností AMPCO udělena licence začlenit zboží a materiály do jakéhokoli dalšího produktu s podmínkou, že pokud to bude AMPCO vyžadovat, všechny takové produkty obsahující zboží a materiály by měly být skladovány odděleně a označeny tak, aby se dalo snadno identifikovat, že byly vyrobeny s použitím zmíněných materiálů.

c) Kupující je tímto oprávněn prodávat zboží a materiály a jakékoli produkty je obsahující, avšak všechny výnosy z tohoto prodeje musí vést odděleně jako zástupce a zplnomocněnec AMPCO a nesmí žádné z těchto výnosů mísit se svými vlastními finančními prostředky nebo bankovními účty s jinými finančními prostředky, ale musí také zajistit, aby všechny příslušné příjmové doklady byly uchovávány samostatně a byly snadno rozpoznatelné. Kromě toho musí kupující ihned po uskutečnění prodeje proplatit AMPCO plnou kupní cenu zboží nebo materiálu sníženou o částku, která již byla uhrazena předem.

d) Pokud kupující neobdrží výnos z takového prodeje ke dni splatnosti, bude o tom AMPCO do sedmi dnů informovat a, pokud o to bude požádán, postoupí AMPCO nárok na vznesení jakýchkoli požadavků vůči osobě nebo osobám, kterým zboží nebo materiály dodal.

e) Kupující převezme veškerá příslušná pojištění týkající se zboží nebo materiálu od data, kdy veškerá rizika pro případ jakékoli ztráty nebo poškození přecházejí na něj, zatímco zboží nebo materiál zůstává majetkem AMPCO, kupující uschová všechny finanční prostředky obdržené z pojištění jako zplnomocněnec AMPCO odděleně a dohledatelně od ostatních peněz a následně uhradí AMPCO plnou cenu zboží nebo materiálu, sníženou o část, která již byla uhrazena.

 

Prosím vyberte příslušnou lokalitu níže