Spoleènost

Va¹e jméno

Email

Telefonní èíslo

1 = Extrémnì nespokojený
10 = Naprosto spokojený
NA = nevyplnìno

Dotazy

Doba odezvy

Odpovìdi jsou úplné + ¹ité na míru

Jsou slitiny AMPCO® finanènì výhodné?

Schopnosti vyøe¹it problémy

Objednávky

Potvrzení objednávky vèas + úplné

Pru¾nost pøi øe¹ení naléhavých pøípadù

Logistika

Kvalita znaèení

Kvalita balení

Kvalita dokladù

Vèasná dodávka

Kvalita

Kvalita materiálu

Dodr¾ení velikostí + tolerance

Stí¾nosti (Materiáll)

Snadné vyøízení

Vèasná výmìna

Komunikace

Telefonní uvítání

Celková doba odezvy

Dostupnost kontaktované osoby

Celkové hodnocení

V rámci zlep¹ování na¹ich slu¾eb bychom rádi vìdìli o jakýchkoli dal¹ích typech slitin, které bychom vám mohli dodat:

Sem prosím napi¹te dal¹í návrhy, pøání èi kritiku: